Gospel Global FIG Worship Culture – Nhare (Psalms 46:1)

FIG Worship Culture – Nhare (Psalms 46:1)

Download Nhare (Psalms 46:1) Mp3 Audio by Ft. Rudo Cheryl

Here's an amazing song and music lyrics from the talented musician and renowned global vocalist, ““. It's a song titled “Nhare (Psalms 46:1)” featuring the renowned music artist “Rudo Cheryl“, and was released in 2024. This beautiful song, accompanied by a stunning music video, audio, and lyrics, is sure to captivate listeners of all ages. Don't miss out on this beautiful musical experience.

Artist Name:
Mp3 Song Title:Nhare (Psalms 46:1)
Featuring:Rudo Cheryl
Year of release:2024

Get MP3 audio for free, Download, Stream, and Share this powerful song with your friends and family, and let the blessings overflow! By sharing it with your loved ones, you're spreading the goodness and joy that this song brings. Let its melodious tunes and heartfelt lyrics be a source of inspiration and comfort to those who need it. #CeeNaija

DOWNLOAD HERE

Download More FIG Worship Culture Songs Here

What enhances the uniqueness of this song is its partnership with the acclaimed and award-winning music artist “Rudo Cheryl“. Their collaboration has resulted in a masterpiece that will enchant listeners with its exceptional verses and irresistible melodies.

Lyrics: Nhare (Psalms 46:1) by FIG Worship Culture

(Verse 1)

Hondo dzingauye, zuva ringanyure
Nhamo dzeupenyu dzasvika, moyo woshaya zororo
Aripo mudzikinuri, Ane hanya newe

Muvengi angasimuke, simba ringapere
Handingatye ini ndomira, nokuti aripo anoti
Huya nayo mitoro yose, ndinokupa zororo

(Break)
Ndichamhanya munzvimbo yokuvanda ( yaJehovah )
Ndichazorora mumumvuri wasamasimba Jesu

Chorus
Nhare nehutiziro, Mwari wangu ndinovimba nemi
Mandisimbisa, Mandisimudzira

(Verse 2)
Nyangwe zviome sei, zvinokunetsa zvawanda
Ziva hausi wega, nokuti anewe Jesu
Aripo mudzikinuri, anehanya newe

Tsunga moyo nhasi, usaneta hama
Danidzira kumusoro, Jesu anoti kwauri
Huya nayo mitoro yose, ndinokupa zororo

(Break)
Iwe mhanya munzvimbo yokuvanda (yaJehovah)
Uzorore mumumvuri wasamasimba Jesu

BRIDGE
Nyasha dzenyu dzakatikwanira
Simba renyu razadziswa
Muhutera hwangu
Masimudza kutenda kwangu

Comment below with your feedback and thoughts on this post.