African Gospel Songs EmmaOMG – Ebiniseri (Medley)

EmmaOMG – Ebiniseri (Medley)

EmmaOMG Ebiniseri Medley

Download Ebiniseri Mp3 Audio by ft.

Prolific Nigerian Christian/Gospel Artist performs this one live with titled “Ebiniseri (Medley)” alongside The OhEmGee Band. This song is sure to bless your heart and uplift your spirit.

Artist Name:
Mp3 Song Title: Ebiniseri (Medley)
Featuring:
Year of release:2024

Get the MP3 audio for free, download, stream, and share this amazing song with your friends and family. When you share it, you're spreading the goodness and joy of the song. #CeeNaija

DOWNLOAD HERE

Download More EMMAOMG Songs Here

Adding to the uniqueness of this song is the collaboration with the acclaimed and award-winning music artist @kentedunjobi123. Their combined talents has truly brought “” to life, creating a musical masterpiece.

Song Lyrics: Ebiniseri (Medley) by EmmaOMG

Ebenezeri wa re oo
Nibi ti e ran wa lowo de
Ka'ma jo o kayo ka fogo folu

Ninu irinkerido mi laye, eh
Íwó lo bà mi sé
Àlubàríkà lówà mí rí
Èmi kó, isé ólórun ní
Èwu gbógbó ti mo là kójà
Ki mà isé àgbàràmi
Àtinudà ti mo di, lo njé ki dupé ore

Ebenezeri wa re oo
Nibi ti e ran wa lowo de
Ka'ma jo o kayo ka fogo folu

Ebenezeri wa re oo
Ema ma se ese
Kima nse nipa agbara
Oluwa loni imo ati oye

Ogo ti àyé rí ti wón pologo
Iré lo bà wà se
Orin halleluya, hossana lo gbénu wa kó

Ése ibi ti èti béré
Esé ibi tí ébà dé
Adupé oluwàà
Ibi ti emu wa looo
Ibasepe oluwaaaa
Koti wa niti wa ooo
Nibo la ba jasi ooo
Amo ni sé yin, àdupé àtun ope da

Tori wipe
Awo kan gbele kéke
Awon kan gbekele éshin
Awa ta gbekele ooo
Ibi tomu wa de, ibi ogo ni
Lase wi pe
Orin halleluya
Orin hosana ooo
Orin ebenezer
Hosana lo gbenu wa kan

Ekorin ebenezeri

Ebenezeri wa re oo
Nibi ti e ran wa lowo de
Ka'ma jo o kayo ka fogo folu

Ese ibi te ti beere

Ebenezeri wa re oo
Ema ma se ese
Kima nse nipa agbara
Oluwa loni imo ati oye

Ogo ti àyé rí ti wón pologo
Iré lo bà wà se
Orin halleluya, hossana lo gbénu wa kó

Oh oh oh oh
Ka pànu po Kàdupe
Ooooooooo
Kà korin ayo kà mó pé wà

Oh oh oh oh
Ka pànu po àdupe
Ooooooooo
Kà korin ayo kà mó pé wà

Tori pe
Agbón ígbé ibunkun àidiyé lé
To fi fun wa a a a
La nsé ndupe

Oh oh oh oh
Ka pànu po Kàdupe
Ooooooooo
Kà korin ayo kà mó pé wà

Oh oh oh oh
Ka pànu po Kàdupe
Ooooooooo
Kà korin ayo kà mó pé wà

Agbón ígbé ibunkun àidiyé lé
To fi fun wa a a a
La nsé ndupe

Moni
Agbón ígbé ibunkun àidiyé lé
To fi fun wa a a a
La nsé ndupe

Gbo gbo àye mí sóró ogo re
Tori abubu tàn oré
To se fun mi
Oh oh ah eh
La se ndupé

Ebenezeri wa re oo
Nibi ti e ran wa lowo de
Ka'ma jo o kayo ka fogo folu

Ebenezeri wa re oo
Ema ma se ese
Kima nse nipa agbara
Oluwa loni imo ati oye

Ogo ti àyé rí ti wón pologo
Iré lo bà wà se
Orin halleluya, hossana lo gbénu wa kan

Comment below with your feedback and thoughts on this post.